Klimasjefen svarer

Klimaetaten i Oslo kommune ble opprettet 1. juli 2016, og ledes av tidligere stortingsrepresentant for SV, Heidi Sørensen. Etaten har som hovedoppgave å bidra til å nå målet om 50 % utslippskutt innen 2020 og legge til rette for 95 % reduksjon mot 2030. Vi har stilt Oslos klimadirektør noen spørsmål.
3E3A0583-1
HEIDI SØRENSEN er direktør i Oslo kommunes klimaetat.
FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN

Mye av fokus i klimasammenheng er på transportsektoren. Hva kan oppnås i byggsektoren? Er det tilstrekkelig politisk fokus på denne sektorens miljøpotensial?

– Byggsektoren skal i første omgang bli kvitt fyring med fossil olje frem mot det nasjonale forbudet som trer i kraft 2020. I tillegg må vi jobbe for å få utslippsfrie byggeprosesser og gode energieffektive bygg, som reduserer behovet for transport og bidrar positivt inn i lokalmiljøet.

Oslo kommune bruker mye tid og resurser på byggsektoren. Det gjelder i byplanleggingen og i knutepunktsutviklingen. I tillegg har vi et stort FutureBuilt-prosjekt, og vi deltar i arbeidet med nullutslippsnabolag (Zero Emission Neighbourhood).

 

Hvilke mål har Oslo som klimavennlig kommune innenfor bygging av næring og bolig?

– Oslo kommune har ambisiøse mål for energibruken i bygg. Målsetningen fra Klima- og energistrategien er å redusere energibruken i bygg med 1,5 TWh innen 2020.

 

Hva slags tiltak er det aktuelt å ta i bruk i denne sektoren?

– I første omgang ønsker Oslo kommune selv å gå foran og har faset ut nesten all bruk av fossil olje i bygg. For å få fortgang i utskifting av oljefyr hos privatpersoner tilbyr vi hjemmebesøk med rådgivning. På disse besøkene blir huseier informert om klimavennlige alternativer til oljefyren og hvordan utskiftingen kan gjennomføres i praksis. Huseier blir også informert om Enova sin tilskuddsordning for overgang fra oljefyringsanlegg til varmepumpe og bioløsninger.

I 2016 igangsatte kommunen seks pilotprosjekter med fossilfri anleggsdrift. Fra 2018 vil enda flere av kommunens byggeprosesser være fossilfrie.

 

Når kommunen bygger bygg skal de alltid være langt bedre enn byggeteknisk forskrift krever.

Dermed tar kommunen ofte kostnaden ved å være den første som tester nye tekniske løsninger i egne bygg, og deler gladelig erfaringene sine.

Kommunen stiller også krav om at alle bygg kommunen leier på det private markedet som hovedregel skal tilfredsstille lavenerginivå fra 2015 og passivhusnivå eller tilsvarende fra 2020. Dette betyr at utbyggere som har nye energieffektive bygg i porteføljen sin enklere vil kunne få kommunen som leietager.

Jeg er også glad for å se at byggenæringen også har et eget driv mot energieffektive og klimanøytrale bygg, det vises blant annet gjennom den store andelen passiv- og nullutslippsbygg som bygges i dag.

Hvilke tiltak gjør Oslo kommune som byggherre for å oppnå klimavennlig bygging?

– Kommunens egne byggforetak har krav om å rapportere hvor mange av byggeprosjektene som har utslippsfri anleggsdrift, og kommunen har et mål om att dette skal bli 100 %.

Kommunens egne formålsbygg har krav om at byggene skal som hovedregel tilfredsstille krav til passivhusstandard eller tilsvarende.

 

Energikravet til formålsbygg vil som hovedregel være nesten Nullenergibygg (nNEB) for prosjekter som starter prosjektering etter 01.01.2018.

Sertifiseringsordninger som BREEAM-NOR er i ferd med å bli en akseptert standard for miljøsertifisering av bygg. Er det aktuelt for Oslo kommune å innføre krav om slik sertifisering?

– Oslo kommunes interne krav til egne bygg gjør at de alltid scorer høyt på BREEAM-skalaen, uavhengig av om sertifiseringen benyttes eller ikke. Det kan argumenteres for at det vil være en unødvendig ekstra kostnad å BREEAM-sertifisere bygget kun for sertifiseringens skyld. Utbygger kan heller bruke sertifiseringen som en veileder som sikrer at de følger kommunens krav.

Hva er hovedpunktene i Oslo kommunes strategiplan for klima og miljø? 

– Strategien peker ut 16 satsningsområder for å redusere klimagassutslippene og oppfylle Oslos ambisiøse klimamål. Den største andelen av Oslos utslipp kommer fra transport og strategien legger derfor opp til å redusere biltrafikken, gjøre kollektivtrantrafikken utslippsfri, kutte utslipp fra vare- og nyttetransport, øke sykkelandelen og fortette byen langs banenettet og kollektivknutepunkter. All bruk av fossilt brensel til oppvarming fases ut innen 2020, og kommunen arbeider med å redusere energiforbruket i bygg. Nullutslipp ved behandling av kloakk og avfall skal oppnås med CO2-rensing på Klemetsrud som et flaggskipsprosjekt. I tillegg kommer tydelige miljøkrav i innkjøp og samarbeid med innbyggere, næringsliv og andre for å oppnå klimamålene.

– Jeg er også glad for å se at byggenæringen har et eget driv mot energieffektive og klimanøytrale bygg, noe som blant annet vises gjennom den store andelen passiv- og nullutslippsbygg som bygges i dag.