ARTIKKELANNONSE

Kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder

Bygg21 skal bidra til grønn konkurransekraft i bygge- og eiendomsnæringen. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementets mandat skal Bygg21 gi anbefalinger som stimulerer til bygg med økt verdi for sluttbrukerne og omgivelsene. Det er nettopp dette som ligger i begrepet bærekraft, med de tre dimensjonene økonomisk, sosial og miljømessig.
L1001652

Arbeidsgruppen Kvalitet og Bærekraft er nedsatt av Bygg21 og ledes av Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse. Gruppa er bredt sammensatt for å fange ulike perspektiver i arbeidet med å, blant annet, definere hvilke kvaliteter utbyggere bør blir målt på og hvilke kvaliteter markedet vil etterspørre.

Foruten Bramslev består gruppa av Cathrine Vigander fra Element Arkitekter, overlege Tor Erik Danielsen fra Arbeidstilsynet, Christian Lorange fra Arealstatistikk, Kristin Kongsrud fra SEB, Tom Brinck-Mortensen fra næringsmeglerne Moment Eiendom, Morten Haveraaen fra Statsbygg og Stein Solvik fra JM.

I tillegg til å definere kvaliteter, skal arbeidsgruppa også peke på og foreslå markedsdrevne insentiver som kan stimulere til disse kvalitetene og hvilke verktøy som best svarer opp kvalitetsprinsippene.

Målet med kvalitetsprinsippene er å sikre verdi for bruker, eier og samfunn. Gode brukerkvaliteter, lave klimagassutslipp og folkehelseperspektivet står sentralt. Vi har definert 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Listen er under bearbeiding, og vil bli offentliggjort ved utgangen av 2017.

Vi tror at en større bevissthet om et helhetlig sett med kvalitetsprinsipper vil gjøre oss bedre i stand til å finne kreative løsninger som ivaretar bærekraftperspektivet. Vi trenger bygg og områder som er gode for både bruker, eier og miljøet. Vi trenger samtidig verktøy som kan dokumentere at hele kvalitetsspekteret er oppfylt. BREEAM-NOR er eksempel på et slikt helhetlig verktøy som krever avsjekk på mange kriterier. Det er for eksempel ikke mulig å oppnå en høy BREEAM-score uten at et bygg både er energieffektivt og har et godt inneklima.

Mange tror at god kvalitet nødvendigvis må koste mer. Det ønsker vi å motbevise. Det handler mer om omtanke og bevissthet i prosjektering og bygging enn om økte investeringer. Vi ønsker også å vise at det en stor oppside for byggeiere i å bygge og drifte bygg som er tilpasset kommende markedskrav. Vi tror at leietakere, kjøpere og finansinstitusjoner vil stille større krav til bærekraftige bygg og at bygg som ikke leverer på dette blir ”stranded assets” eller ”skrapbygg” som Stig Bech i BAHR ofte sier.

Vår kvalitetsliste blir trolig ikke uttømmende. Men vi ønsker å reise debatten om hvilke kvaliteter som skal kjennetegne fremtidens bærekraftige bygg og områder og bidra til at et bevisst forhold til kvaliteter legges til grunn ved all planlegging.