Utfordrer byggherrer og entreprenører

Handel i byggenæringen utgjør over 100 milliarder kroner årlig, og representerer et viktig ledd i alle byggeprosesser. – Bransjen ønsker å bidra til klimavennlig bygging, sier direktør for Bygg & Anlegg i Virke, Bengt Herning, som etterlyser sterkere engasjement fra byggherrer og entreprenører.
Bengt Herning 2013
BENGT HERNING ER direktør i Virke Bygg & Anlegg.

– Mulighetene for økt digital samhandling er så absolutt til stede, og vil kunne gjøre særlig byggeplasslogistikk langt mer miljøvennlig enn det som er tilfelle i dag. Færre feilleveringer, færre doble leveringer og mindre venting på byggeplass vil minske miljøbelastningene betydelig, og vi jobber aktivt med å etablere og implementere  standarder for byggeplasslogistikk som adresserer disse problemene, sier Herning. Færre leveranser, mer samlasting og dokumentasjon som følger varen elektronisk er blant tiltakene som kan ha en god virkning, mener Herning. – Vi jobber mye med dette, og teknologi, standarder og prosesser  i varehandelen mellom grossist/kjede og produsent/importør  er kommet langt. Prosessen på byggeplass er kommet mye kortere, slår han fast. Dette til tross for store dokumenterte besparelsesmuligheter!

Byggherrer må på banen

– Til syvende og sist er det byggherrene som sitter på nøkkelen. Byggherrene har ansvaret for bygget i hele livssyklusen, frem til riving, og det er de som sitter på lommeboka. Både byggherrer og entreprenører bør stille langt strengere krav. Handelsnæringens fremste mål er å levere de mest etterspurte produktene på en effektiv og miljøvennlig måte – og aller helst bare én gang, fastslår Herning. – Enkelte offentlige byggherrer og noen større private har begynt å ta dette på alvor. Det er musikk i våre ører, og vi ønsker å bidra, sier han.

I en større sammenheng ser Herning BREEAM-NOR som et etablert kriterium for å levere til miljø- og klimabevisste byggherrer. Han ser dette som en fordel som gir bransjen insentiver til å levere med god kvalitet og dokumentasjon. – BREEAM-NOR er et gjennomtenkt og gjennomarbeidet system som har vist seg å fungere. Norske leverandører har en fordel gjennom NOBB (Norsk Byggvarebase), der alle byggevareprodukter er registrert. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle basen, blant annet ved å knytte produktdokumentasjonen i NOBB  opp mot dokumentasjonskravene i BREEAM NOR, sier Herning. – På den måten blir det å møte BREEAM NOR-krav stadig mer sømløst for leverandørindustrien, sier han.

Vil ha norsk standard nær BREEAM NOR

Herning og Virke er også opptatt at ny norsk standard ikke skal avvike for mye fra BREEAM NOR. Siden BREEAM NOR er innarbeidet i markedet, er det viktig at det nå ikke innføres helt andre systemer og krav, mener Herning.

– Det er viktig at det etableres en felles forståelse for hva som er et godt miljøbygg, og at det ikke etableres en rekke standarder som konkurrerer med hverandre. Lovverket bør utgjøre det laveste nivået, mens norsk standard bør ligge høyere på den samme stigen som toppes av BREEAM Outstanding. Vi håper på en god sammenheng her, og har gitt innspill til ekspertgruppen som jobber med disse spørsmålene, sier Herning.

BREEAM og BIM

Et siste punkt der Herning ser et viktig forbedringspotensial er innarbeiding av BREEAM-dokumentasjon og miljøkrav i BIM-arbeidet.

– Hvis vi får etablert en sammenheng her, vil byggenes miljøegenskaper være dokumentert i BIM-modellene. Det vil gi byggherrer et svært godt verktøy i planleggingen av byggets livsløp, fra drift og vedlikehold og frem til en fremtidig riving. I dag ligger muligheten for dokumentasjonen i modellene, men de er ikke knyttet opp mot BREEAM NOR-kravene. Det bør det arbeides med, sier Herning. Han er opptatt av at handelen ønsker å levere kvalitet.

 

– Kvalitetsbygg med lenger levetid er ikke noe handelen er imot, snarere tvert imot. Satsing på kvalitet er det som skaper størst verdi. Kontroll på hele verdikjeden fra produsent til bygg er en viktig forutsetning for å bygge bygg som enkelt lar seg vedlikeholde, og til slutt rive på en miljøvennlig måte. Dette åpner også for kildesortering og sirkulærøkonomi i byggenæringen. Det vil vi gjerne bidra til, sier han.

Det er viktig at det etableres en felles forståelse av hva som er et godt miljøbygg, og at det ikke etableres en rekke standarder som konkurrerer med hverandre.